วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงตั้งอยู่ที่.....หมู่.....ตำบลจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา..............................................................
........................................................................

३.อำนาจหน้าที่

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१..........................................................................
२.........................................................................
३.........................................................................
४.........................................................................

४ จำนวนบุคคลากร

บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
१।นาย.......................ตำแหน่ง.................
२।นาย......................ตำแหน่ง.................
३।นาย......................ตำแหน่ง.................
४।นางสาว................ตำแหน่ง...................
५.นางสาว.................ตำแหน่ง...................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันที่13/51ได้เข้าอบรมคอมเจ๋งดี รู้สึกมันกับประสบการณ์ใหม่และได้รับประโยชน์